puzzle

Du har kommit rätt Välkommen!

Här finns experter inom ADHD, autismspektrumstörning och relaterade (neurodevelopmentala / neuropsykiatriska) tillstånd hos vuxna. 

Vill du börja idag?

Privat neuropsykiatrisk utredning

ADHD / autismspektrumstörning

för unga vuxna, vuxna och äldre

Hälsobibliotek, artiklar och resurser

för neuropsykiatriska funktionsvariationer

Bör vara smidigt men

Ska vara säkert.

Vi prioriterar alltid trygga och säkra vårdprocesser enligt uppdaterad medicinsk kunskap inom psykiatri. 

datasäkerhet är vår prioritet

Här hittar du expertkunskap

också för "mindre kända" kategorier

Vilka vi är

Förutom diagnosutredning

Privat psykiater med kontinuitet

Här finns några tillstånd som du har möjlighet till att söka vård för.

Diagnos, second opinion, kombinationsbehandling och uppföljning för:

 • Depression och olika förstämningssyndrom hos ungdom, vuxna och äldre
 • Utmattningssyndrom
 • Bipolär sjukdom typ 11
 • Bipolär sjukdom typ 2
 • Dystymi, cyklotymi
 • Psykotiska tillstånd (cykloid psykos, funktionell psykos, psykosspektrum)1
 • Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och övriga traumarelaterade tillstånd (dissociativa störningar, komplex PTSD)2
 • Autismspektrumstörning hos vuxna (Asperger syndrom, högfungerande autism eller misstanke om detta) - oavsett funktionsnivå och samsjuklighet
 • ADHD, ADD och relaterade störningar hos vuxna
 • Social fobi (social ångest, scenskräck),
 • Generaliserat ångestsyndrom,
 • Hälsoångest
 • Panikångest, paniksyndrom (panikattack),
 • Tvångssyndrom
 • PMDS, PMS
 • Olika fobier
 • Ätstörningar1

 

1 Under vissa omständigheter erbjuds kontinuerlig uppföljning.
2 Ej akuta behov.
OK ! Se listan

Vår lokal

Samarbetspartners