Bipolär sjukdom eller ADHD | mindeed
Bipolär sjukdom eller ADHD bild

Bipolär sjukdom eller ADHD

Direnc Sakarya · 2022-06-11
Hem»Bipolär sjukdomADHD»Bipolär sjukdom eller ADHD

Både ADHD och bipolär sjukdom (bipolära sjukdomar, tidigare s.k. manodepressiv sjukdom) medför svårigheter när det gäller känsloreglering, sömn, impulsiva handlingar samt reglering av motorisk aktivitet. Här hittar du information om de grundläggande egenskaperna hos bipolar sjukdom som förhoppningsvis hjälper med differentialdiagnos. Se gärna även vår artikel om mindre kända egenskaper av ADHD samt ”diagnosbegreppet” inom psykiatri.

Bipolär sjukdom: symtom, vad betyder bipolär sjukdom?

Personer med bipolära sjukdomar (oavsett bipolär typ 1 eller bipolär typ 2) kan vara helt besvärsfria mellan sjukdomsepisoderna. Det betyder att man kan fungera helt normalt utan något besvär eller funktionsnedsättning. Sjukdomens förlopp är därför s.k. ”episodiskt”.

Sjukdomsepisoder definieras dock idag utifrån ”polaritet”, d.v.s. om grundstämningen är förhöjd eller sänkt. Vid depression har man ”sänkt grundstämning” och vid mani eller hypomani har man ”förhöjd (eller irritabel) grundstämning”.

Tidigare inom psykiatri hade man en annan approach som fokuserade på den ”episodiska naturen” av sjukdomen, dvs den återkommande episoder oberoende av grundstämning (oavsett depression eller mani). Vissa experter inom bipolär sjukdom påstår att denna psykopatologiska beskrivning motsvarade bättre hur det ser ut i vår kliniska vardag. Denna observation är i linje med min kliniska praxis.

depression bipolär sjukdom
Depression (Bipolär depression)

Depressiva episoder inom ramen för bipolär sjukdom kan ha vissa egenskaper som är mer representerade jämfört med vanlig s.k. ”unipolär depression”:

 • Kortare duration (några månader i genomsnitt, ibland bara några veckor)
 • Många återkommande depressioner
 • Dålig respons på eller försämring efter insättning av antidepressiva
 • Ingen / mindre koppling till stressfaktorer i livet
 • Atypiska symtom (ökad aptit, ökad sömn) eller snabb försämring
 • Förlossningsdepression
Bipolära depressioner pågår oftast kortare än unipolära depressioner men risken för återfall är stor. I princip alla patienter med bipolär sjukdom har återkommande depressioner. Förlossningsdepression i anamnesen kan tyda på bipolär sjukdom, varför det bör undersökas närmare. Antidepressiva kan ibland fungera men personer med bipolär sjukdom kan hamna i återfall direkt efter de slutar med antidepressiva. Ibland triggar antidepressiva s.k. ”switch” into hypomani/mani vilket oftast tyder på en grundläggande bipolär sjukdom.

bipolär sjukdom mani hypomani
Mani / hypomani

 • En manisk/hypoman episod börjar nästan alltid med sömnbrist. Man känner sig utvilad efter några timmars sömn eller sover inte alls, men blir inte trött dagen efter. Sömnbehovet är alltså minskat.
 • Man känner sig mer själv-säker än vanligt, upplever att man har bättre förmåga, talang, intelligens m.m. än andra
 • Man är lättretlig eller irritabel, känslorna upplevs starkare
 • Tankarna rusar i huvudet
 • Man pratar mycket och forcerat, det blir ibland svårt för att andra att följa den röda tråden eller avbryta personen
 • Man är mer social, utåtriktad eller skämtsam ibland på ett olämpligt sätt
 • Man agerar impulsivt. Kan köpa mycket dyra saker, kan engagera sig i farliga sexuella aktiviteter, hamna i slagsmål, köra farligt mm.
 • Ökade målinriktade aktiviteter. Man kan göra mer av vad man annars brukar göra. Det är inte ovanligt att man börjar städa eller renovera huset mitt i natten.
Man bör inte glömma att man pratar om en avgränsad period med dessa symtom. Det finns en skillnad jämfört med hur man vanligtvis är/mår. Därför är det mycket viktigt med observationer av anhöriga. Mani / hypomani är egentligen en gradering av uppvarvningsepisoden. Vid svår sjukdom kan man ha psykos (dvs störd realitetsuppfattning) i form av exempelvis ”grandiösa vanföreställningar”. Vid lindrig uppvarvning som oftast går över inom kort tid kan man vara mer social, utåtriktad, glad och aktiv och har inte nödvändigtvis någon form av funktionsnedsättning.

Blandepisod

Ibland kan man uppleva symtom som hör till båda depression och mani/hypomani samtidigt.
Man kan exempelvis vara mycket irritabel, uppleva sömnbrist och även kan ha djupa hopplöshets- och självmordstankar.

Vad är orsaken till bipolär sjukdom?

En stor riskfaktor för bipolära sjukdomar är ärftlighet. Risken att drabbas av bipolär sjukdom är ca 10 gånger högre hos personer som har en förstagradssläkting med diagnostiserad bipolär sjukdom. Man vet att det finns en ökad förekomst av affektiva episoder efter stressiga livshändelser. I övrigt är det svårt att påstå att det finns tillförlitlig evidens för en reliabel förklaring när det gäller orsaken till sjukdomen.

Vad är rapid-cykling?

Det är inte många kliniker som känner till den egentliga betydelsen av ”rapid-cykling” vid bipolär sjukdom. Att ha varierande grundstämning och snabba humörväxlingar under dagen är inte rapid-cykling och tyder inte på bipolaritet. (Det kan i själva verket vara ett tecken på ADHD, men det tar vi senare). Rapid-cykling innebär att man har minst fyra affektiva episoder (hypomani, mani eller depression) under loppet av ett års tid. Då blir det viktigt med att kolla bakomliggande tyroideafunktion eller om patienten har en pågående antidepressivbehandling som bidrar till dessa episoder.

antidepressiva bipolär sjukdom
Antidepressiva och bipolär sjukdom

Vissa patienter beskriver en avvikande respons (samma dag) efter insättning av antidepressiva vilket av patienten ibland kan tolkas som en ”positiv effekt”. Det är en ovanlig och oväntad reaktion på antidepressiva och kan vara ett tecken på att det föreligger bakomliggande bipolaritet.

Behandling av bipolär sjukdom

Behandlingen i sin helhet kan vi spara till en annan artikel men det är viktigt att nämna två huvudpunkter:

 • ”Antidepressiva” är associerade med humörsvängningar och instabilitet under den bipolära sjukdomens förlopp.
 • Psykoedukation (om episoden, känna igen initiala symtom av återinsjuknanden eller om behandlingsalternativ) och att ha en krisplan för episoder är mycket viktigt.

Några verktyg
  Bipolär retrospektiv dagbok (bipolar life-chart) för diagnostik
  En retrospektiv life-chart för tidigare sjukdomsepisoder. En life-chart bör innehålla information om durationer, intensitet, associerade faktorer för varje episod. Ni är välkomna att använda vår mall.


  Screeningsformulär och övriga verktyg för diagnos
  Du har tillgång till diverse verktyg som hjälper diagnosprocessen efter att du loggar in med Bank ID.


Några viktiga länkar

Se även

ADHD symptom hos vuxna behöver inte präglas av koncentrationssvårigheter. Att diagnostisera eller utvärdera vuxen-ADHD med fokus på uppmärksamhetsförmåga kan därför vara missledande. Det är oftast andra saker som är jobbigare och mer frustrerande än eventuella uppmärksamhetssvårigheter. Med detta inlägg försöker vi diskutera övriga ADHD-relaterade symtom.Disclaimer
Vi strävar efter att publicera uppdaterad klinisk information som principiellt kan hjälpa både personer med psykisk ohälsa och de som jobbar med psykiatri och psykologi. Allt innehåll som publiceras via mindeed.se presenteras i informativt syfte och ersätter inte en specifik diagnos, behandling eller uttalande som rekommenderats till dig av en legitimerad vårdpersonal i samband med en formell vårdkontakt.