Exekutiv funktion vid ADHD: tips och råd | mindeed
Exekutiv funktion vid ADHD: tips och råd bild

Exekutiv funktion vid ADHD: tips och råd

Jennie Forsgren · 2021-12-15
Hem»Fungerande vardagADHD»Exekutiv funktion vid ADHD: tips och råd

Exekutiv funktion är ett begrepp som används för att beteckna några aktiviteter som bl.a. handlar om planering, reglering, monitorering och genomförande av målstyrda handlingar och beteenden när det gäller hantering av vardassituationer. Det handlar om olika förmågor som innefattar att fokusera och bibehålla uppmärksamhet, arbetsminnet, impulskontroll, att självmonitorera och reglera sina handlingar utifrån vad som förväntas av situationen. När man pratar om exekutiv funktion menar man framför allt planering, organisation, fokusering, strukturering, att ta initiativ men även på ett flexibelt sätt uppdatera sitt beteende utifrån vad som behövs.

Exekutiva svårigheter som ADHD innebär

Ofta lyfter patienter jag träffar i mitt dagliga arbete att det svårt att få andra att förstå vad som skapar problem i vardagen när man lever med en funktionsvariation. Individer upplever ofta en oförståelse från samhället i stort både vad gäller arbetsgivare och från sin familj och partner. Vilket inte är så konstigt då ADHD innebär svårigheter med exekutiva funktioner och det kan vara svårt för gemene man att förstå vad det praktiskt innebär i vardagen. Här kommer därför en sammanfattande beskrivning som du kan använda för att öka förståelsen hos individer som finns i din närhet.

Fördelen av en diagnos även om den kommer sent i livet!

En diagnos ökar förutsättningar för förståelse och acceptans för att kunna hitta en fungerande vardag och öka sin självhantering av strategier och problemlösning. Då många individer med NPF levt större delen av livet och kämpat i ovetskap så är det lätt att utveckla olika nivåer av självkritik och även destruktiva tankebanor och beteenden på olika sätt. Detta på grund av den feedback individer med NPF ofta utsätts för som leder till nedsatt självförtroende och självkritik då man kämpar i det tysta med exekutiva funktioner. Individen samt andra i dess närhet kan lätt misstolka svårigheter med exekutiva funktioner som bristande intresse, motivation, ork, lathet eller oförmåga. Ett sådant tankesätt gör det svårt att komma vidare och tänka lösningsfokuserat vilket då medför att individen lätt fastnar i ett icke fungerande aktivitetsmönster som uppehåller ohälsa. Därför är det viktigt oavsett ålder att få en diagnos.

Exekutiv funktion

Exekutiva funktioner handlar om att kunna sätta upp ändamålsenliga mål, planera och organisera sig själv i förhållande till målet, lösa problem, bromsa och styra impulser, vara kognitivt flexibel och kunna stämma av det man gör mot målet.

Bristande exekutiv funktion: hur ser det ut?
 1. Tidsorientera i aktiviteter.
  Att beräkna och planera i tid och avgränsa. Blir ofta att det blir för mycket eller för lite tid till i uppgifter eller att man kommer för sent eller en timme för tidigt.
 2. Starta upp uppgifter, fullfölja dessa och se till att avsluta.
   Blir lätt att uppgifter skjuts upp, avbryts eller inte alls slutförs. Eller att det startas upp flera moment samtidigt och ingen av dessa blir slutförda.
 3. Bibehålla fokus och koncentration i en uppgift.
   Blir lätt distraherad och störd av stimuli. Ljud eller synintryck från andra personer, ljud från ventilation eller teknisk utrustning kan störa fokus och koncentration.
 4. Sortera informationsflödet
  Sortera information för att bryta ned till mindre delar och ta ut de viktigaste delarna eller uppgifterna.
 5. Uppgifterna kan övergöras eller undergöras
  Att bedöma när en uppgift är klar och tillräckligt utförd och når en rimlig kravställning.
 6. Självreglera känslor.
   Känslor som upplevs blir ofta förstorade och det blir svårt att nyansera dessa.
 7. Svårigheter med anpassning till förändringar
  Lätt att det uppstår stress då det inte finns en förutsägbarhet eller att det sker snabba förändringar.
 8. Nedsatt arbetsminne.
  Funktion som vi använder i nutid då vi arbetar med en uppgift som innebär att medvetandehålla och hantera information.
 9. Tips för att förbättra exekutiv funktion vid ADHD
  1. Tydlig struktur
   Skapa tydlig struktur med en arbetsordning för arbetsdagen och dess uppgifter. Samma i hemmet gällande vardagliga aktiviteter.
  2. Sortera informationsflödet
   Sortera informationsflödet för att bryta ned till mindre delar och ta ut de viktigaste delarna eller uppgifterna.
  3. Skapa konkreta rutiner
   Konkreta rutiner och checklistor för arbetet och arbetsuppgifternas gång hjälper.
  4. Intryckssanering
   Intryckssanera och minska annat stimuli runtomkring som stör fokus och koncentration och försämrar energinivån.
  5. Tänk på tidsorientering och tidsöversyn
   Använd dina egna lösningar för att förbättra och underlätta tidsorientering. Använd larm som hjälpmedel vid uppstart och avslut av aktiviteter och uppgifter. Använd appar som hjälpmedel för tidsöversyn.
  6. Glöm inte att sluta när uppgiften är tillräckligt utförd!
   Att bolla med någon gällande när uppgiften är klar och tillräckligt utförd kan hjälpa.
  7. En uppgift i taget
   Utföra uppgifter och aktiviteter, en i taget för att lättare skapa ordning och struktur. Inte hoppa mellan flera olika uppgifter och tvingas skifta uppmärksamhet och koncentration kontinuerligt.
  8. Avgränsa uppgifterna innan du börjar
   Avgränsa uppgifter för att lättare kunna starta upp, fullfölja och slutföra uppgifter.
  9. Glöm inte aktivitetsbalans!
   Skapa stöd till bra balans, till exempel larm för att påminna om raster och lättare kunna avgränsa och bibehålla energi över tid. Behov av återhämtning kontinuerligt under dagen för bibehålla energi och öka förmågan över tid.
  10. Innehållet granskades av Direnc Sakarya, specialistläkare inom psykiatri, senast 26/09/2022

   Se även

   Det finns mycket tips och råd hur man kan planera sin vardag för att få fungerande rutiner. Men det fungerar oftast inte i praxis för de flesta med NPF. Detta är på grund av exekutiva svårigheter som NPF innebär, eftersom problemet inte handlar om att förstå informationen, utan att omvandla informationen till praktisk handling.Disclaimer
Vi strävar efter att publicera uppdaterad klinisk information som principiellt kan hjälpa både personer med psykisk ohälsa och de som jobbar med psykiatri och psykologi. Allt innehåll som publiceras via mindeed.se presenteras i informativt syfte och ersätter inte en specifik diagnos, behandling eller uttalande som rekommenderats till dig av en legitimerad vårdpersonal i samband med en formell vårdkontakt.