Användarvillkor

Användarvillkor

Senast uppdatering: 2022-05-15

ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor (”Villkor”) gäller för alla tjänster (”Tjänsten”, ”Våra tjänster”) som MINDEED AB (559241-2612) (”MINDEED”, ”vi”,”vår” eller ”oss”) tillhandahåller våra kunder ("du", "Du", "din", "dig", ”kontoinnehavare”, ”Klienten” eller ”Klienter”) genom något av de åtkomstalternativ som informeras via https://mindeed.se (”Hemsidan”). Vårdgivaransvaret av MINDEED regleras inte av dessa villkor, utan tillämplig lagstiftning såsom hälso- och sjukvårdslagen, patientlagen och patientdatalagen.

MINDEED tillhandahåller en digitalvårdsplattform med fokus på kvalificerade distansbedömningar, behandlingar samt uppföljningar inom specialistpsykiatri.

Definitioner

 • Funktioner” avser Hemsidan, ditt Konto och Tjänsten tillsammans.
 • Hemsidan” avser vår hemsida (http://mindeed.se/) rörande Tjänsten.
 • Konto” avser det konto som du registrerar och skapar via Hemsidan .
 • Kontaktuppgifter” avser uppgifterna angivna ovan.
 • ”Vårdpersonal” avser legitimerade vårdpersonal som anlitas av MINDEED och genomför Tjänsten genom bl.a. Online möte.
 • ”Online möte” avser ett online konsultationstillfälle med en Vårdpersonal.
 • Integritetspolicy” avser vår Integritetspolicy (http://mindeed.se/privacy/) som beskriver hur vi behandlar personuppgifter.
 • Tjänsten” avser de tjänster som beskrivs under avsnittet ”Tjänsten” nedan och som tillgängliggjorts via Hemsidan, tillsammans med tillhörande produkter, utrustning, tjänster och information som vi tillhandahåller dig. 
 • Godkännande och ändring av villkoren

  Genom att använda Tjänsten är du införstådd med, accepterar och godkänner Villkoren samt träffar avtal med MINDEED AB. Avtalet ska anses ingånget när du vid inloggning registrerar din epostadress där det står "Genom att registrera dig på webbplatsen och använda våra tjänster accepterar du webbplatsens Privacy policy och Användarvillkor."

  Vi förbehåller oss rätten att när som helst förändra Funktioner och därmed Villkor. Vi kommer att meddela dig via e-post om sådana ändringar som inte är obetydliga och vilka kommer att påverka dig. Vi kommer då att informera dig om att det är viktigt att invända om du inte godkänner ändringarna. Om vi inte får en sådan invändning inom trettio (30) dagar efter det att ändringarna meddelades kommer vi att anta att du godkänner dem. Vi kommer också anta att du godkänner ändringarna i de fall du ingår ett avtal med oss, genom att exempelvis fortsätta använda Tjänsten, efter att de nya villkoren har börjat gälla.

  Dessa Villkor, samt instruktioner, policys och övrig information kring Tjänsten finns tillgänglig i Hemsidan.

  Kontaktuppgifter

  Du kan kontakta oss genom vårt kontaktformulär (https://mindeed.se/kontakt) (”Kontaktuppgifter”).

  Tjänsten

  Beskrivning av Tjänsten

  Vi tillhandahåller en plattform för online psykiatrisk vård tillgänglig genom något av de åtkomstalternativ som mindeed.se från tid till annan informerar om, i nuläget via Hemsidan. (”Tjänsten”).

  Tjänsten är utformad för att bedriva icke-akut specialistpsykiatrisk vård genom stöd av kvalificerade distanskontakter via Internet samt fysiska möten. Genom Tjänsten registrerar du dina uppgifter och skapar ett konto, bokar tid och träffar legitimerade yrkesutövare, exempelvis en specialistläkare, för att erhålla en vårdkontakt i form av ett video- eller fysiskt möte. Legitimerade yrkesutövare som du träffar grundar sin bedömning på information du bistår med och kan behöva mer muntlig eller skriftlig information och/eller underlag för att kunna ställa diagnos och/eller föreslå behandlingsåtgärder.

  Mer information om Tjänsten finns på Hemsidan.

  Beställning av Tjänsten

  Tjänsten beställs i enlighet med instruktionerna på Hemsidan. Priser och avgifter för konsultationer via Tjänsten, och eventuella övriga priser, framgår av den vid var tid publicerade prislistan. Betalning för konsultation sker i förväg, och du kan inte påbörja en konsultation med Vårdgivaren förrän betalning erlagts, förutom i de fall då Vi explicit uttryckt detta.

  Leverans av Tjänsten

  Under beställningsprocessen kommer vi att meddela dig när, hur och var vi tillhandahåller Tjänsten.

  Dina skyldigheter

  Vi erbjuder Tjänsten till konsumenter (såsom definierat i nationell lagstiftning). Du får inte köpa Tjänsten eller använda Funktionerna om du är under arton (18) år.

  Teknisk utrustning och miljö

  För att kunna utnyttja Våra tjänster behövs Internetuppkoppling samt en dator alternativt en mobiltelefon/surfplatta med smartphone-funktioner. För distanskontakter ska du se till att vara i ett rum med adekvat ljudisolering samt med adekvat belysning. Det kan av vårdgivare bedömas och beslutas att Tjänsten inte är genomförbar på ett optimalt sätt utifrån den befintliga tekniska utformningen för dina specifika behov eller i den miljön du befinner dig i.

  Genom att använda Tjänsten förstår, bekräftar och accepterar du tekniska specifikationer, förutsättningar och begränsningar i Tjänsten, vilket informeras via Hemsidan. För situationer där det utifrån begränsningarna bedöms att Tjänsten inte kan levereras på ett adekvat sätt ska detta meddelas till dig.

  Användning av Tjänsten

  När du använder Tjänsten måste du alltid följa gällande lagstiftning, förordningar och myndighetsföreskrifter. Framför allt får du inte använda Hemsidan på annat sätt än genom de gränssnitt som tillhandahålls av oss och som uttryckligen tillåts enligt Villkoren. Du får inte använda Tjänsten på något sätt som strider mot våra, eller någon tredjeparts, rättigheter eller intressen. Du åtar dig att följa samtliga instruktioner och rekommendationer som du från tid till annan får av oss.

  Genom att använda Tjänsten är du införstådd med, accepterar och godkänner att Tjänsten tillhandahålls i ”befintligt skick” utan varken uttryckta eller underförstådda garantier av något slag, förutom vad som uttryckligen anges i dessa Villkor. Åtkomsten till Tjänsten kan begränsas för bl.a. men inte uteslutande, att åtgärda tekniska problem eller göra tekniska uppdateringar. Skulle en sådan händelse inträffa kommer vi att informera dig via Hemsidan.

  Du samtycker till att vara ansvarig för alla aktiviteter som sker på ditt Konto. Inloggningsuppgifter, tillgång till BankID och övrig känslig information ska alltid förvaras säkert och det är förbjudet att dela information om ditt Konto med någon tredje part. Om du misstänker att ditt Konto eller dina inloggningsuppgifter används av en tredje part ska du kontakta oss omedelbart genom Kontaktuppgifterna.

  Du får ej överlåta ditt Konto samt rättigheter och/eller skyldigheter till följd av dessa Villkor till annan part.

  Eget innehåll

  Hemsidan innehåller funktioner för att ladda upp och lagra filer och annan information som du tillhandahåller (”Innehåll”). Du är ansvarig för all distribution och andra åtgärder utförda av dig och på ditt Konto.

  Genom att ladda upp Innehåll till Hemsidan, intygar du att du a) har nödvändiga rättigheter till de uppladdade Innehållet eller b) har tillstånd att använda Innehållet på ett sådant sätt att Innehållet eller ditt användande av Innehållet inte strider mot tillämplig lagstiftning. Vi kommer inte att kontrollera om Innehållet har laddats upp eller distribuerats genom Hemsidan på ett sätt som är förenligt med lag.

  Genom att lägga upp Innehåll på Hemsidan, är du medveten om att sådant Innehåll kan bli tillgängligt för andra som är relaterade till din kontakt. För det Innehåll du laddar upp till våra system rekommenderar vi dig att alltid skapa en säkerhetskopia. Vi tar inte ansvar för riktigheten i det Innehåll som du har skapat.

  Avtalstid och uppsägning

  Prisuppgifter

  Du ska betala alla tillämpliga avgifter på det sätt som beskrivs på Hemsidan för Tjänst som du har valt. Priset för Tjänsten är det som anges på betalningssidan när du gör din beställning vilket anges på Hemsidan och inkluderar specificerade mervärdesskatt eller andra avgifter och skatter ifall det är aktuellt.

  Vi har rätt att ändra priserna för Tjänsten. Om vi ändrar priserna kommer vi att meddela dig om detta via Hemsidan. Genom att fortsätta använda Tjänsten efter att prisändringen träder i kraft är du bunden av de nya priserna.

  Betalningsuppgifter

  Du kan betala för Tjänsten på de sätt som anges nedan.

  Vi erbjuder betalningsmöjligheter i samarbete med externa leverantör genom:

 • Kortbetalning (Visa, Mastercard, American Express, Maestro)
 • Swish

 • För betalning samarbetar vi med tredjepartsleverantör Stripe samt Reepay och Stripes och Reepays allmänna villkor gäller för transaktionen. Du kan bli ombedd att identifiera dig. Vi har ingen tillgång till betalningsuppgifter eller lagrar någon sådan information. Du åtar dig att betala inom den angivna tiden för den betalningsmetod som du valt.

  Uppsägning

  Du kan säga upp Tjänsten genom att kontakta oss via våra Kontaktuppgifter. Vid avtalstidens slut kommer din åtkomst till Tjänsten att upphävas omedelbart. Vi kommer även radera eller anonymisera all personlig information om dig, med undantag för sådan information som vi är skyldiga att behålla enligt lag.

  Tjänst som fortfarande pågår vid uppsägning ska slutföras i enlighet med dessa Villkor. Skyldigheter som uppstår till följd av överträdelse av dessa Villkor ska fortsätta gälla även efter uppsägning.

  Avbeställning

  Du kan avbeställa/ångra inbokat video- eller fysiskt möte kostnadsfritt fram till och med 24 timmar innan dess att videomötet ska äga rum. Om avbeställning sker enligt ovan ska betalning som erlagts för videomötet återbetalas inom 14 dagar.

  Du samtycker till att Du inte har någon avbeställnings-/ångerrätt till beställning av neuropsykiatriska utredning samt vid de tillfällen då Du ställer in inbokat möte senare än 24 timmar innan dess att mötet ska äga rum. Vid sådana tillfällen äger Du inte rätt till återbetalning av erlagt belopp för video- eller det fysiska mötet.

  Vårt ansvar

  Vi ansvarar, i förekommande fall, för att vi:
 • Utför Tjänsten på ett professionellt sätt och med behörig kompetens.
 • Tar tillvara på dina intressen och konsulterar dig för att undvika missförstånd när så är nödvändigt.
 • Säkerställer att Tjänsten inte utförs på ett sätt som strider mot produktansvarslagen eller marknadsföringslagen.
 • Avråder dig från att använda Tjänsten om den inte skulle vara till nytta för dig.
 • MINDEED arbetar uteslutande med etablerade vårdgivare som står under IVO:s tillsyn och tar inget ansvar för vårdgivarnas fullgörande av sina vårdtjänster och kan inte göras ansvarigt för dessa leverantörers eventuella avtalsbrott eller eventuella brister i kvalitet.

 • Fel
  Tjänsten är felaktigt om:
 • Tjänsten inte stämmer överens med den information som vi gett i vår marknadsföring.
 • Vi inte har utfört Tjänsten i enlighet med tillämpliga säkerhetsföreskrifter.
 • Tjänsten inte stämmer överens med vad vi har avtalat om.
 • Resultatet inte är professionellt utfört.
 • Vi inte har utfört det extraarbete som var nödvändigt för att undvika materiella skador.
 • Ditt ansvar

  Du förbinder dig att följa dessa Allmänna villkor och eventuella andra instruktioner som publiceras via mindeed.se.

  Du ansvarar för riktigheten i den information du lämnar i samband med användande av Tjänsten. Genom att använda Tjänsten förstår och accepterar du att ge korrekt information som enligt våra bedömningar är nödvändiga. Detta kan exempelvis innebära att muntligt eller skriftligt fylla i bedömningsblanketter, ladda upp tidigare intyg, utlåtanden eller journalanteckningar.

  Du ansvarar för att införskaffa den tekniska utrustningen och göra Internetkopplingen beredd medan du använder Våra tjänster. För den händelse du till följd av bristfälligheter i din tekniska utrustning inte kan utnyttja Våra tjänster accepterar du att avsäga dig från att få återbetalning av kostnaden för Våra tjänster förutom i de fall då Vi explicit uttryckt detta.

  Du ansvarar för att personligen närvara vid digitala och fysiska möten som bokas i överensstämmelse med dig. Ifall du blir försenad mer än 20 minuter accepterar du att besöket registreras som uteblivet förutom i de fall då Vi explicit uttryckt detta.

  Vi tar inget ansvar för eventuella skador som uppkommer på grund av att du har lämnat felaktig eller ej aktuell information. Du ska förvara personlig och användarspecifik information – såsom användaridentitet och lösenord eller andra handlingar, certifikat eller enheter som kan nyttjas för åtkomst till mindeed.se– på ett betryggande sätt och inte använda eller avslöja denna information för någon obehörig. Om du misstänker, eller borde misstänka, att sådan information kommit till någon obehörigs kännedom eller på annat sätt missbrukas, är du skyldig att omedelbart vidta åtgärd för att begränsa åtkomst till mindeed.se samt att omedelbart informera oss.

  Vi ansvarar inte för fel som beror på Dig eller något förhållande som Du ansvarar för. Vi ansvarar vidare inte för någon form av personskada eller andra följder, som kan vara ett resultat, direkt eller indirekt, av användning eller felanvändning av information som ges, presenteras i eller hänvisas till i Våra tjänster. Vi ansvarar således inte för skador, följdskador, utebliven vinst, utebliven förväntad besparing och/eller andra indirekta skador.

  Du ansvarar av alla aktiviteter du vidtar medan du använder Våra tjänster. Du ansvarar således bl.a. för eventuell överföring av information och elektroniska dokument. Du är skyldig att, utöver dessa Allmänna villkor och eventuella instruktioner som MINDEED från tid till annan publicerar på mindeed.se, iaktta gällande lagar, regler, myndighetsbeslut samt allmänt accepterade etiska och moraliska värderingar vid användningen av mindeed.se och Våra tjänster. Du förstår och accepterar att olämpligt beteende, alkohol- eller substanspåverkan, att avsiktligt missleda Vårdpersonal genom att bl.a. men inte uteslutande ge felaktig information, att spela in videmöten utan att hämta Vårdpersonals samtycke eller övriga olämpliga beteenden under videmöten kan leda till att vårdkontakten avslutas. Skulle en sådan händelse inträffa eller om du bryter mot dessa Villkor förbehåller Vi oss rätten att, med föregående varning eller meddelande härom till dig, när som helst utan ansvar för eventuella konsekvenser, stänga ned ditt Konto eller vidta andra åtgärder för att skydda Våra tjänsters renommé och tillförlitlighet. Vid sådan avstängning har Vi rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om du bryter eller med sannolika skäl förefaller bryta mot dessa Villkor och inte inom sju (7) dagar från påpekande därom vidtar rättelse. Vid sådan uppsägning stängs ditt Konto av, varefter Avtalet automatiskt upphör att gälla.

  Reklamation och dina rättigheter

  Reklamation

  Om du anser att Tjänsten är felaktig kan du reklamera genom att meddela oss via våra Kontaktuppgifter. Du måste reklamera inom rimlig tid (inom två (2) månader anses alltid vara rimlig tid). Du kan inte reklamera fel som upptäcks senare än tre (3) år efter Tjänstens slutförande.

  Dina rättigheter vid fel i tjänsten
  Vid fel har du rätt att:
 • Kräva att felet åtgärdas (vanligtvis utan extra kostnad).
 • Kräva prisavdrag (motsvarande vad det skulle kosta dig att åtgärda felet).
 • Kräva skadestånd (du har rätt att kräva ersättning för skador som orsakats av felet).
 • Försening
  Ibland kan vi inte leverera Tjänsten inom den avtalade tiden(och förseningen har inte orsakats av dig). Vid försening kan du:
 • Kräva att vi fullgör Tjänsten.
 • Hävning

  Om du häver Tjänsten innan den har slutförts har vi rätt till ersättning för den del av Tjänsten som vi redan utfört. Vi kan även kräva ersättning för förlust av intäkter till följd av förlorade arbetsmöjligheter.

  Tredjepartstjänster som del av tjänsten

  MINDEED har rätt att anlita underleverantör för fullgörandet av sina förpliktelser enligt Avtalet. I de fall vi använder tjänster och/eller produkter från tredjepartsleverantörer är vi inte ansvariga för eventuella skador som orsakats på grund av en handling eller en underlåtenhet som är hänförlig till sådan leverantör då dessa leverantörer agerar utanför vår kontroll.

  Om du är konsument tillhandahåller vi endast Tjänsten för ditt privata bruk. Om du använder Tjänsten i kommersiella syften och/eller för affärs- och återförsäljningsändamål är vårt ansvar gentemot dig begränsat enligt följande:

 • Vi är inte ansvariga gentemot dig, vare sig det gäller avtal, skada (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgad förpliktelse eller i övrigt, för utebliven vinst, indirekt skada eller följdskada som uppstår under eller i samband med ett avtal mellan oss; och
 • Vårt totala ansvar gentemot dig för alla andra förluster som uppstår under eller i samband med ett avtal mellan oss, vare sig det gäller avtal, skada (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgad förpliktelse eller i övrigt, ska begränsas till det totala belopp som du har betalat för Tjänsten enligt gällande beställning/avtal.
 • Fel och dröjsmål utanför vår kontroll (force majeure)

  Vi ansvarar inte för dröjsmål och fel utanför vår kontroll. Om våra leverantörer hamnar i dröjsmål på grund av en händelse utanför vår kontroll, kommer vi att meddela dig om detta så snart som möjligt och vidta åtgärder för att minimera skadan av dröjsmålet. Om vi har uppfyllt detta ansvarar vi inte för fel och dröjsmål orsakade av händelsen, men om det finns risk för att ett väsentligt fel eller dröjsmål uppstår kan du kontakta oss för att avsluta avtalet och få en återbetalning för den del av Tjänsten som du har betalat för men inte fått.

  Ångerrätt

  Mot bakgrund av att lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) inte är tillämplig har du ingen ångerrätt för ditt köp.

  Personuppgifter

  Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår Privacy policy.

  IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

  Våra rättigheter

  Hemsidan ägs och administreras av MINDEED AB. Alla upphovsrätter, varumärken, varunamn, loggor och andra immateriella eller industriella rättigheter som innehas eller används av oss samt de som är inkluderade i våra Funktioner (inklusive titlar, grafiska bilder, ikoner, skript, källkoder osv.) är vår egen, eller annan licensgivares, egendom och får inte återskapas, distribueras, säljas, användas, ändras, kopieras, begränsas eller användas(helt eller delvis) utan vårt skriftliga samtycke.

  Respekt för vår egendom

  Du får inte, oavsett ändamål, manipulera, försöka få obehörig åtkomst till, ändra, hacka, laga eller på annat sätt justera något av våra material, hårdvara, källkoder eller information.

  Respekt för våra immateriella rättigheter

  Tjänsten och annan information, inklusive alla tillhörande immateriella rättigheter, som tillhandahålls och tillgängliggörs av oss utgör vår exklusiva egendom. Du får inte använda vår exklusiva egendom i något kommersiellt syfte eller för annat ändåmål utan vårt skriftliga samtycke.

  Tillämplig lag

  Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor och vårt rättsförhållande i övrigt.

  Klagomål och tvister

  Om du har några klagomål, vänligen kontakta vår support genom våra Kontaktuppgifter eller att mejla till [email protected]_mindeed.se

  Vi kommer alltid att i första hand försöka lösa dina klagomål genom diskussioner mellan dig och oss. Vid händelse av ett klagomål eller en tvist har du dock alltid rätt att kontakta Allmännareklamationsnämnden.

  Tvist avseende tolkning och tillämpning av dessa Villkor ska lösas av Allmänna reklamationsnämnden eller av behörig domstol.

  Du har även möjlighet att skicka ditt klagomål till EU:s plattform för tvistlösning online (ODR-plattformen). ODR-plattformen hittar du här: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

  BOLAGSINFORMATION
  MINDEED AB är registrerat i Sverige.
  Organisationsnummer: 559241-2612
  Registrerad adress: Gotlandsresan 109, 75754 Uppsala
  Momsregistreringsnummer: SE559241-261201