ADHD hos kvinnor: “You Couldn’t Possibly Have ADHD!” bild

ADHD hos kvinnor: “You Couldn’t Possibly Have ADHD!”

Jennie Forsgren · 2021-12-02
Hem»Kliniska symtomADHD»ADHD hos kvinnor: “You Couldn’t Possibly Have ADHD!”

ADHD hos kvinnor har oftast en annan profil än hos män, vilket kan vara en förklaring till varför det ofta missas hos kvinnor och leder till ett långt lidande där symtomen ofta diagnostiseras och behandlas istället, som stressrelaterade symtom. Kvinnors symtom vid ADHD är mera internaliserade vilket förklarar varför kvinnor i högre grad än män inte får rätt rätt diagnos och behandling.

ADHD hos flickor och kvinnor diagnostiseras inte i lika stor utsträckning som hos pojkar och män. Varför är det så?

Det beror delvis på att det finns vissa prototyper för diagnosen, man förväntar sig exempelvis att personer med ADHD ska vara störande för omgivningen, eller ska alltid vara aktiva utan att sitta stilla. Dessutom har diagnoskriterier för både ADHD och autism grundar sig huvudsakligen på den kliniska bilden hos pojkar. Flickor och kvinnor har mer subtila symtom, den kliniska bilden kan i första hand präglas av ångest, depression och utmattning. ADHD symtom hos kvinnor kan också påverkas av hormonella svängningar under menstruationscykeln, under graviditet och klimakteriet. Allt detta gör det svårare att upptäcka ADHD hos kvinnor.

Detta är viktigt att lyfta för att minska onödigt lidande hos flickor och kvinnor som lever med upplevelsen av en ohanterbar och övermäktig vardag för att lättare och snabbare få rätt hjälp och behandling. Vi behöver även öka medvetenheten och kunskapen kring detta i samhället. Det gäller inte enbart hos individen utan behöver även ske i vården och hos professioner som kontinuerligt möter denna patientgrupp. Då den mesta kunskapen och forskningen som funnits och finns utgår från pojkar och mäns symtombild.

ADHD symtom hos flickor
 1. Dagdrömmer
  Kan lätt börja dagdrömma och tappa koncentration som behövs för den aktuella uppgiften.
 2. Återkommande känslor av nedstämdhet eller ångest
  Det är mycket vanligt med ångest och depression när man har ADHD. En del av detta är förmodligen på grund av upprepade misslyckanden. Kan upplevas som blyg.
 3. Svårt att behålla relationer
  Dela utifrån entusiasmen för "det nya", dels utifrån att man snabbt blir uttråkad.
 4. Plockar med nagelbanden, huden eller föremål
  Känner behov för att "göra något" (att vara motoriskt aktiv)
 5. ADHD symtom hos kvinnor
  1. Lätt att missa detaljer
   Bristande fokus när det gäller instruktioner. Hoppar över eller missar delar i uppgifterna.
  2. Svårt att organisera uppgifter och aktiviteter
   Dels utifrån svårigheter med prioritering, dels utifrån brister i arbetsminne och exekutiva funktioner.
  3. Blir lätt distraherad
   Blir snabbt engagerad i nya saker och tappar intresset för det gamla.
  4. Svårt med att reglera känslor i vardagen
   Känsla av överväldigande när det kommer till kravställning i olika relationer och roller i vardagen.
  5. Högriskbeteenden
   Vissa högriskbeteenden med självskadekaraktär: gällande sex, mat och shopping eller alkohol och droger
  6. Blir lätt trött
   Dels utifrån upplevelse av sensorisk överbelastning, dels utifrån bristande förmåga att reglera och balansera aktivitet utifrån verkliga prioriteringar.
  7. Rastlöshet och överdriven kontroll
   Hos vuxna kan rastlöshet se ut som "inre oro och diffus ångest" som inte kan tillskrivas till något konkret, men ibland kan det förekomma som överdrivet behov av kontroll vilket egentligen utvecklats som en kompensation.
  8. Det är mycket vanligt med ångest och depression som samsjuklighet samt upplevelse av sensorisk överbelastning. Man känner sig trött. Symtom som huvudvärk, migrän, smärta och magproblem, svårt med närhet, olika tyger eller mat är ganska vanliga.

   Kvinnor tenderar också att dölja symtomen i högre utsträckning utifrån att samhällets kravställning på kvinnor skiljer sig i allmänhet gentemot den kravställning som män har. Det krävs oftare i den kvinnliga könsrollen att man ska kunna hantera sig själv, familjen, arbetet och hemmet som kräver hög förmåga gällande koordinering av exekutiva funktioner.

   Känner du igen dig? Tveka inte att söka hjälp!

   Se även

   Både ADHD och bipolär sjukdom medför svårigheter när det gäller känsloreglering, sömn, impulsiva handlingar samt reglering av motorisk aktivitet. Här hittar du information om de grundläggande egenskaperna hos bipolär sjukdom som förhoppningsvis hjälper med differentialdiagnos.Disclaimer
Vi strävar efter att publicera uppdaterad klinisk information som principiellt kan hjälpa både personer med psykisk ohälsa och de som jobbar med psykiatri och psykologi. Allt innehåll som publiceras via mindeed.se presenteras i informativt syfte och ersätter inte en specifik diagnos, behandling eller uttalande som rekommenderats till dig av en legitimerad vårdpersonal i samband med en formell vårdkontakt.